Logo brummensnieuws.nl

Uitnodigingskader zon- en windenergie vastgesteld

  Gemeentenieuws

BRUMMEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft een uitnodigingskader voor zonnevelden en windmolens vastgesteld. Het is aan de gemeenteraad om hierover definitief te beslissen. Dat gebeurt op 4 en 18 november 2021. 

Het uitnodigingskader geeft aan waar en op welke manier opwek van schone energie mogelijk is in de gemeente Brummen. Het kader bevat een aanpak om initiatieven op verschillende onderdelen te beoordelen. Zo wil het college ervoor zorgen dat een zonneveld niet alleen schone energie opwekt, maar ook de kwaliteit van het gebied eromheen verbetert én dat omwonenden goed betrokken worden.

Zonnevelden tot maximaal 100 ha

Tot 2030 is aanleg van maximaal 100 hectare mogelijk. De gemeente schrijft de komende jaren twee uitnodigingen (tenders) uit, waarin initiatiefnemers projecten kunnen voorstellen.

We hebben een mooi landschap en daarom is het uitnodigingskader sterk georiënteerd op de aanwezige landschapstypen. We hanteren de volgende maxima: 

•         Veluwe: 10 hectare (op/grenzend aan bedrijven- of industrieterrein)

•         Veluweflank: 30 hectare

•         Ontginningen: 40 hectare

•         Landgoederen: 20 hectare

•         Oeverwal: 30 hectare

•         Uiterwaarden: 15 hectare

Weinig ruimte voor windenergie

Hoewel het uitnodigingskader niet alleen over zon, maar ook over wind gaat, zijn er op dit moment geen kansrijke locaties voor grote windturbines in de gemeente. Dit heeft ten eerste te maken met de landschapsstructuur in de gemeente. Ten tweede wordt er de komende jaren een provinciaal onderzoek gedaan naar het vlieggebied van de vogelsoort de Wespendief. Het onderzoeksgebied vindt plaats in een zone van 8 kilometer rondom de Veluwe.

Bovendien heeft de Raad van State op 30 juni 2021 geoordeeld, dat het Europese recht Nederland ertoe dwingt voor de Nederlandse windturbinenormen een milieubeoordeling te maken. Voor deze rijksregels was namelijk niet de juiste procedure gevolgd. Het gevolg van de uitspraak is dat overheden de windturbinenormen niet mogen gebruiken voor windturbineparken, totdat de regering een milieubeoordeling heeft gemaakt. 

Wel is in het uitnodigingskader bepaald dat erfmolens met een as-hoogte tot 15 meter onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn. In uitzonderingssituaties staat de gemeente open voor dorpsmolens met een as-hoogte tot 40 meter.

Meedenken

Van 16 juni tot en met 28 juli 2021 heeft het uitnodigingskader windmolens en zonnevelden ter inzage gelegen. De gemeente heeft 114 zienswijzen ontvangen. De beantwoording daarvan is toegevoegd aan de stukken van het uitnodigingskader voor de raad. De reacties en de daarin aangereikte inzichten zijn zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve versie die nu ter besluitvorming voorligt.

Regionale energiestrategie (RES)

In de nationale klimaatafspraken is bepaald dat gemeenten samen met provincies en waterschappen een Regionale Energiestrategie (RES) maken. In de RES van de Cleantech Regio staat de strategie voor de opwek van duurzame elektriciteit en de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. 

Ook de RES benadert de opwek van schone energie vanuit de verschillende landschapstypes in het gebied en biedt handvatten voor landschappelijke inpassing. De RES is een strategisch instrument waarvan de principes door middel van gemeentelijk beleid lokaal passend worden gemaakt. In Brummen doen we dat via het uitnodigingskader voor zonnevelden en windmolens.

Meer berichten
 


Week 45

In week 45 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: