Best gelezen in de regio

AfbeeldingHet Brummens Nieuws verschijnt in de gemeente Brummen en Loenen en is uitgegroeid tot het méést gelezen huis aan huis-blad in de regio. De krant is geliefd bij jong en oud. Mede door de brede redactionele opzet en actuele artikelen van politiek tot sport en van cultureel tot maatschappelijk. Verder zijn er maandelijkse katernen over Bouwen&Wonen, Beauty&Wellness en Automotive.


                                   Officiële gemeentelijke berichtgeving

AfbeeldingDaarnaast bevat de krant ook de wekelijks officiële gemeentelijke voorlichtingspagina's onder de titel Gemeente Thuis. Hier vinden de lezers de verleende bouwvergunningen, informatie van en over het college van burgemeester en wethouders en vele andere belangrijke onderwerpen waarover de gemeente Brummen haar inwoners wil informeren.                Dé mediapartner voor het lokale en regionale bedrijfsleven

AfbeeldingHet bedrijfsleven is een dynamische omgeving waar ondernemers constant de interactie en communicatie met hun klanten en toekomstige medewerkers zoeken. Winkeliers die met hun aan-biedingen adverteren, bedrijven met vacatures op zoek naar goed en vakkundig personeel, makelaars en hypotheekadviseurs die hun diensten onder de aandacht willen brengen, ze vinden allemaal de weg naar het Brummens Nieuws als een snel,  efficiënt en vooral effectief communicatiemiddel. Uw advertentie bereikt in één dag alle huishoudens van de gemeente Brummen. Inclusief de adressen met een Ja/Nee sticker. 


Adverteren beter dan folderen?

Afbeelding

U hebt het vast wel eens in uw omgeving gehoord: "Ach, die folders verdwijnen bij ons rechtstreeks de prullenbak in". Daadwerkelijk leest zo'n 20% van de mensen geen folders. En het weggooien van de folders is erg laagdrempelig, ook al omdat ze vaak in plastic verpakt zijn. Daarnaast heeft ongeveer 10% van de huishoudens een ja/nee sticker op hun deur. Daar mag dus al helemáál geen folder in. En tenslotte: de meeste folders verschijnen niet in de buitengebieden omdat dit te kostbaar is om te bezorgen. De gemeente Brummen bestaat toch voor zo'n 20% 
uit buitengebied. Kortom: slechts 50% van de folders vindt de weg naar de brievenbus. Afbeelding

En dán moet uw folder zijn weg nog vinden naar de lezer, tussen al die andere folders, die tegelijkertijd op de deurmat vallen. Met een uitstekend gelezen huis aan huis-blad als het Brummens Nieuws heeft u een optimaal leesbereik. Het wordt ook in de buitengebieden bezorgd bij de ja/nee stickers. Het mag duidelijk zijn: met adverteren in het Brummens Nieuws heeft u een aanmerkelijk hoger leesbereik dan met folderverspreiding. 


Dus ja! Adverteren is beter dan folderen.

Wat kost een advertentie?

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?

Tel:    0571 – 84 96 85

Email: info@brummensnieuws.nl

 

Download hier de tarievenlijst.

Tarievenkaart 2023.pdfAfbeelding

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden van Den Nijebroeck Media B.V. wordt verstaan onder: Regelen voor het Advertentiewezen: de geldende algemene advertentievoorwaarden, zoals in hun laatste redactie vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam door de stichting “Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen”(ROTA). Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een reclamebemiddelaar advertenties ter plaatsing, ter verveelvoudiging en/of openbaarmaking via een medium opgeeft daaronder begrepen reclamebemiddelaars en (tijdelijke Erkenninghouders). Reclamebemiddelaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig bemiddelt bij de totstandkoming van advertentiecontracten. Erkenninghouder: de reclamebemiddelaar, aan wie door de stichting ROTA een (tijdelijke) erkenning is verleend tot het gebruik van een collectief merk van de stichting ROTA. Advertentie: de reclame-uiting of -boodschap ten behoeve van een adverteerder. Advertentieruimte: de voor een medium in vlaktematen, tijdseenheden of naar anderszins objectiveerbare maatstaven vastgestelde, en naar wervingsoogmerk voldoende bepaalbaar, overeengekomen ruimte die voor advertenties beschikbaar is. Advertentiecontract: elke overeenkomst tussen Den Nijebroeck Media B.V.enerzijds en adverteerder, reclamebemiddelaar en/of erkenninghouder anderzijds aangegaan ter zake van de plaatsing, verveelvoudiging en/of openbaarmaking van advertenties met een bepaalde advertentieruimte. Contractadvertentie: elke advertentie, welke ter plaatsing, verveelvoudiging en/of openbaarmaking wordt opgegeven in mindering op de advertentieruimte, zoals in een advertentiecontract overeengekomen. media algemene voorwaarden Losse advertentie: elke advertentie die ter verveelvoudiging en/of openbaarmaking aan de Den Nijebroeck Media B.V. wordt opgegeven, anders dan krachtens een advertentiecontract. Plaatsing: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een advertentie.


2. Toepasselijke voorwaarden

Op alle advertentiecontracten met en alle advertentieaanbiedingen van de Den Nijebroeck Media B.V. zijn van toepassing de Regelen voor het Advertentiewezen van de stichting ROTA, zoals in hun laatste redactie vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam alsmede de Algemene Advertentievoorwaarden van de Den Nijebroeck Media B.V. Op verzoek worden de Regelen voor het Advertentiewezen kosteloos aan u toegezonden. Indien en voor zo ver de Algemene Advertentievoorwaarden van de Den Nijebroeck Media B.V. afwijken van de Regelen voor het Advertentiewezen van de stichting ROTA prevaleren de Algemene Advertentievoorwaarden van de Den Nijebroeck Media B.V.


3. Standaard contractduur

Advertentiecontracten met Den Nijebroeck Media B.V. worden steeds aangegaan voor de duur van twaalf maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen in het advertentiecontract tussen Den Nijebroeck Media B.V. en haar wederpartij. De contracttermijn wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand, waarin de eerste op het contract af te nemen advertentie is geplaatst, indien de plaatsing voor de vijftiende van die maand heeft plaatsgevonden en op de vijftiende van die maand indien de plaatsing tussen de zestiende en de laatste dag van de maand heeft plaatsgevonden. Indien die eerste advertentie niet binnen vier maanden na het sluiten van het contract is geplaatst, zal het contract geacht worden te zijn ingegaan op de eerste dag van die kalendermaand, volgende op die termijn van vier maanden. Indien een advertentiecontract conform het in artikel 5 van de Regelen voor het Advertentiewezen bepaalde, wordt uitgebreid, wordt het dienovereenkomstige lagere tarief op de alsdan nog te plaatsen advertenties toegepast vanaf de zestiende dag van de kalendermaand waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam, indien deze in de periode van de eerste tot en met de vijftiende dag van die maand is gesloten en op de eerste dag van de volgende maand in de overige gevallen.

4. Tariefverhogingen

Een of meerdere tijdens de looptijd van een advertentiecontract doorgevoerde tariefverhogingen gelden tot een totaal van 15% per contractduur eveneens voor de nog op dat contract af te nemen advertentieruimte, met dien verstande dat het de adverteerder op diens verzoek wordt toegestaan de nog af te nemen advertentieruimte te verminderen met het percentage waarmee de tarieven worden verhoogd.


5. Betalingstermijn

De nota’s voor geplaatste advertenties dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te worden betaald. Dagtekening van de factuur geschiedt door Den Nijebroeck Media B.V. steeds op de datum gelegen op nooit meer dan 7 dagen voorafgaand aan de plaatsing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen in het advertentiecontract anders is overeengekomen.


6. Te plaatsen advertenties

De adverteerder kan in mindering op zijn advertentiecontract uitsluitend advertenties plaatsen, die betrekking hebben op zijn eigen onderneming.


7. Aansprakelijkheid

Den Nijebroeck Media B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen voor de adverteerder van het niet, niet tijdig of niet goed plaatsen van advertenties, noch voor het in het ongerede raken van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de opdracht behorende materialen, noch voor het niet, niet tijdig of niet goed doorzenden van brieven of advertenties onder nummer. Eveneens aanvaardt Den Nijebroeck Media B.V. geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van stakingen en calamiteiten.


8. Weigeren advertenties

Den Nijebroeck Media B.V. behoudt zich het recht voor de plaatsing van advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.


9. Fouten

Voor fouten in de uitvoering van niet schriftelijk opgegeven advertenties behoeft geen reductie of gratis herplaatsing gegeven te worden. Mondelinge afspraken van advertentieopdrachten en advertentieovereenkomsten binden de uitgever slechts voor zover zij van uitgeverszijde schriftelijk zijn bevestigd.


10. Overname advertenties

Overname van advertenties zonder schriftelijke toestemming van Den Nijebroeck Media B.V. is verboden als zijnde in strijd met artikel 162 Boek 6 BW en de Auteurswet.


11. Speciale plaats

Opdrachten, waarbij een speciale plaats als voorwaarde wordt gesteld, buiten die waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden in principe niet geaccepteerd. Met verzoeken om een bepaalde plaats wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Opdrachten, waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden onder voorbehoud van omstandigheden van technische of andere aard als zodanig uitgevoerd. Mocht de advertentie door genoemde omstandigheden niet op de gewenste plaats komen te staan, dan wordt de speciale plaatsingstoeslag niet berekend, maar is de opdrachtgever wel de geldende plaatsingskosten verschuldigd.


12. Annuleren na deadline

Adverteerders kunnen na passeren van de deadline van de betreffende uitgave niet meer geannuleerd worden. Den Nijebroeck Media B.V. heeft het recht om betreffende advertentie volledig te factureren.


13. Reclamaties

Reclamaties over de uitvoering van advertentie-opdrachten dienen uiterlijk een week na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend Indien binnen deze termijn geen reclamatie is ontvangen, wordt de debiteur geacht akkoord te zijn met de nota.


14. Erkenning voorwaarden

Door het opgeven van een advertentie-opdracht erkent de adverteerder de algemene en technische voorwaarden van Den Nijebroeck Media B.V. te kennen en er genoegen mee te nemen. Wanneer in een advertentie-opdracht of contractaanvraag van de adverteerder en/of namens de adverteerder door een reclamebureau of mediabureau bepaalde voorwaarden worden gesteld, die afwijken van de door Den Nijebroeck Media B.V. gehanteerde voorwaarden, dan worden deze verlangde voorwaarden niet erkend, tenzij Den Nijebroeck Media B.V. deze aanvaardt op haar bevestiging van de opdracht. De adverteerder of het reclamebureau/ mediabureau kan zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.


15 Aansprakelijkheid

reclame-/mediabureau Een reclamebureau/mediabureau is tegenover Den Nijebroeck Media B.V. aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de tussen het bureau en Den Nijebroeck Media B.V. gesloten advertentie-overeenkomst.


16 Incassokosten

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, gemaakt door Den Nijebroeck Media B.V. met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever of adverteerder verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de opdrachtgever/adverteerder en worden op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.


17. Aanvullende nota

Indien de adverteerder gedurende de looptijd van het contract niet het overeengekomen aantal millimeters volledig verbruikt, is Den Nijebroeck Media B.V. bevoegd de adverteerder door middel van een aanvullende nota het verschil in tarief tussen het overeengekomen en het daadwerkelijk afgenomen aantal millimeters in rekening te brengen.


18. Copyright

Niets uit de uitgaven van Den Nijebroeck Media B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.