Eerste stappen richting gezamenlijk doel: Brummen Robuust
Logo brummensnieuws.nl

Eerste stappen richting gezamenlijk doel: Brummen Robuust

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Onder de titel ‘Brummen Robuust’ zet de gemeente Brummen stappen om de basis op orde te brengen en toe te groeien naar een vitale en financieel gezonde gemeente. Dit doet de gemeente in samenwerking met de provincie. Deze samenwerking wordt komend jaar officieel vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst. Omdat het gemeentebestuur een aantal onderdelen voortvarend op wil pakken, worden de afspraken over bestuurskrachtverbetering en financiën nu vast voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is de verwachting dat de gemeenteraad dit voorstel in december bespreekt.

De gemeente werkt aan een samenwerkingsovereenkomst met de provincie over drie belangrijke gezamenlijke onderwerpen: het versterken van de bestuurskracht, het verbeteren van de financiële situatie en het project Eerbeek Loenen 2030. Al enige tijd trekken gemeente en provincie samen op bij de unieke en complexe opgave in Eerbeek. Het bestemmingsplan is daar geactualiseerd, maar op enkele onderdelen moeten er nog stappen worden gezet. De wens is om de leefbaarheid in Eerbeek (en ook Loenen) te vergroten en de (papier)industrie in de regio te behouden. En de energietransitie brengt kansen met zich mee. Veel partijen spelen hierbij een rol en als overheden maken provincie en gemeente binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 heldere afspraken over taken en bevoegdheden. Dit vanuit een realistische kijk op de financiële en organisatorische mogelijkheden van zowel gemeente als provincie.

Een tweede thema waar afstemming tussen gemeente en provincie van belang is, heeft te maken met de financiële situatie van de gemeente. Op 29 oktober heeft de gemeenteraad een begroting voor 2021 vastgesteld die niet meerjarig structureel sluitend is. De gemeenteraad heeft weloverwogen gekozen zorgvuldig plannen te maken om de kosten in het sociaal domein beheersbaar te houden. Daarbij is ook besloten nu niet op andere gemeentelijke voorzieningen fors te bezuinigen. Een bewuste keus waarbij het gemeentebestuur zich realiseert dat de provincie als financieel toezichthouder later dit jaar besluit preventief toezicht toe te passen. Brummen blijft daarbij zelf verantwoordelijk voor haar financiën. Er wordt de komende tijd gewerkt aan een financieel herstelplan. 

De gemeente Brummen gaat ook onafhankelijk onderzoek laten doen naar de eigen bestuurskracht. Dit met het doel om te kijken op welke onderdelen de gemeente zich kan verbeteren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een subsidieregeling van het programma Vitaal openbaar bestuur van de provincie. 

Voortvarend oppakken

De drie genoemde thema’s dragen bij aan een overstijgend doel: het zijn van een financieel gezonde, maar ook bestuurskrachtige gemeente. Een robuuste gemeente dus. De samenwerking tussen gemeente en provincie wordt vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst. De gemeente wil de onderdelen financieel herstel en de bestuurskrachtontwikkeling snel opstarten. De concept-afspraken daarover legt het college op donderdag 10 december voor aan de Brummense gemeenteraad tijdens een openbare raadsbijeenkomst. Afspraken over de taakverdeling in het project Eerbeek Loenen 2030 worden momenteel nog uitgewerkt. Hierover volgen op een later moment afspraken.

Meer berichten
 


Week 02

In week 2 stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: