Logo brummensnieuws.nl

Praat u mee over de concept-programmabegroting 2021?

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Op welke manier kan de gemeente Brummen weer een vitale en financieel gezonde gemeente worden? Deze vraag staat centraal tijdens een speciaal forum op donderdagavond 8 oktober 2020. Onderwerp van gesprek is de concept-programmabegroting 2021-2024. Vanwege de maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus, kan iedereen de raadsvergadering live volgen via de gemeentelijke website en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom. Wilt u de raadsleden tijdens het forum uw inspraakreactie laten weten, dan kunt u dat vooraf melden bij de griffier van de gemeenteraad. De vergadering vindt overigens plaats in Plein Vijf in Brummen, maar is niet toegankelijk voor belangstellenden. Dit om de RIVM-richtlijnen te kunnen waarborgen. 

De concept-programmabegroting is feitelijk het financiële huishoudboekje van de gemeente Brummen. In de begroting staat voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente geld beschikbaar stelt. Het is de taak van de gemeenteraad als hoogste orgaan binnen een gemeente om de begroting vast te stellen. Om iedereen de gelegenheid te geven mee te praten en in te spreken, vindt eerst een forumbijeenkomst plaats. Vanzelfsprekend hebben de raadsleden dan ook alle gelegenheid om de leden van het college vragen te stellen. Vervolgens brandt tijdens de begrotingsraad op donderdag 29 oktober het echte debat los. Deze raadsvergadering begint die dag al om 15.00 uur en is eveneens digitaal voor iedereen te volgen. Wederom via de gemeentelijke website en het televisiekanaal van RTV Veluwezoom. Naar verwachting stelt de raad dan op het eind van die avond de programmabegroting, al dan niet met wijzigingsvoorstellen (amendementen) en opdrachten aan het college (moties) vast.

Naast de begroting voor volgend jaar buigen de gemeenteraadsleden zich tijdens het begrotingsforum ook over de tweede bestuursrapportage over het lopende begrotingsjaar 2020. Met dit document legt het college verantwoording af over de inhoudelijke maar vooral ook financiële situatie van het huidige begrotingsjaar.

Meepraten? Dat kan! 

Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, geef dit dan tijdig door aan de raadsgriffier mevrouw Balduk. Zij is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl en het telefoonnummer (06) 40 81 47 28.

Stukken

De agenda met de bijhorende stukken van het begrotingsforum kunt u raadplegen op de speciale pagina van de gemeenteraad op de gemeentelijke website www.brummen.nl. Ook liggen er exemplaren ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Brummen en het overheidsinformatiepunt in de beide bibliotheken. Over de concept-programmabegroting is er overigens ook een aparte pagina met veel (achtergrond)informatie. Deze pagina vindt u op de startpagina van www.brummen.nl bij het kopje ‘Begroting 2021’. 

Meer berichten
 


Week 43

STAATSBESTELDe oplossing voor week 43: