Logo brummensnieuws.nl

Rechter oordeelt over plannen weide

GEMEENTE BRUMMEN - De meervoudige kamer van de rechtbank in Arnhem behandelt dinsdag de plannen voor de aanleg van een 27 hectare grote zonneweide aan de Oude Zutphenseweg. Dat is een initiatief van de Eerbeekse familie Jurrius die de betreffende gronden in haar bezit heeft. De gemeente wil medewerking verlenen aan de plannen, maar omwonenden zijn fel tegen de komst van de zonnepanelen. Zij hebben bij de rechtbank beroep ingesteld tegen het verlenen van een vergunning voor de aanleg.

Volgens de advocaat van de indieners van het beroep is de besluitvorming van het college zeer gebrekkig verlopen. Het gaat er daarbij onder meer om dat geen voldoende inventarisaties is uitgevoerd van de dier- en plantensoorten in het gebied, dat nu uit open weilanden met singels bestaat. De advocaat stelt dat uit wetenschappelijke studies blijkt dat de biodiversiteit van een zonnepark voor een periode van 30 jaar, zonder het verrichten van adequate onderzoeken, kan worden aangetast.

Verder wordt gesteld dat de gemeente in strijd met haar eigen beleid en het provinciaal beleid heeft gehandeld door onvoldoende gewicht toe te kennen aan het (maatschappelijk) draagvlak voor het project. Behalve de omwonenden gaven ook instanties als de Gelderse natuur- en milieufederatie, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Natuurmonumenten aan de realisering van dit park een slechte zaak te vinden. Het bedrijf Brummen Energie zei ook al dat de zonneweide een sociaal en maatschappelijk draagvlak ontbeert.

Ook wordt in het bezwaarschrift gewezen op het feit dat het gebruik van landbouwgronden voor het inrichten van zonneakkers politiek gezien zowel provinciaal als landelijk ter discussie staat.

De gemeente en de familie Jurrius hebben op hun beurt een verweer ingediend tegen het bezwaar van de omwonenden.  Zij menen dat een deel van de bezwaarmakers nauwelijks of geen hinder kan ervaren van de weide omdat ze op te grote afstand ervan wonen. Het aantal bezwaarmakers zou ook maar klein zijn in relatie tot de 9000 woonadressen die Brummen telt.  Dat er gebrek aan draagvlak zou zijn wordt daarom ontkend. De beide partijen wijzen er verder op dat de zonneweide landelijk wordt ingepast. Het totale terrein is 36 hectare groot. Negen daarvan worden ingericht met hagen en bloemrijke akkerranden.

Benadrukt wordt daarnaast dat Brummen een grote taakstelling heeft als het gaat om de productie van groene energie. Om energieneutraal te kunnen zijn moet de gemeente 90 hectare aan zonnepanelen realiseren. Daarnaast ongeveer 36 windmolens en 240.000 panelen op daken.

Meer berichten
 


Week 8

TRANSPIRATIEDe oplossing voor week 36: