Logo brummensnieuws.nl

Participatie: meedoen door heldere communicatie

BRUMMEN - De Dorpsraad Brummen wenst de communicatie vanuit de gemeente, al dan niet via de dorpsraad naar ons als dorpsgenoten te verbeteren. Daarover is overleg gaande met de afdeling voorlichting en communicatie.

 
Eén van de aandachtspunten is de inhoud van Gemeente Thuis, de rubriek in het Brummens Nieuws. De dorpsraad heeft de wens uitgesproken om deze pagina’s helderder van inhoud te maken. Enerzijds door goed op het taalgebruik te letten en zo vakjargon te vermijden, anderzijds om meer in te spelen op zaken die ons als burgers bezighouden. Dit laatste betreft o.a. zaken als “ Hoe staat het nu met het Centrumplan, de verplaatsing van de Aldi, de bouw op de schoollocaties, de invoering van 30 km in de bebouwde kom, etc, ?” Ook al is er misschien geen feitelijke informatie, dan toch graag met regelmaat informatie waar we staan in deze processen, want helaas pakt de reguliere journalistiek deze zaken mondjesmaat op of alleen bij incidenten.


Ook de raadsvergaderingen vragen om meer toelichting. “ Welk besluit wordt er van de raad verwacht” “ Hoe denken de diverse fracties/ politieke partijen daar over”, “ Wat zijn de alternatieven “, etc. Op die manier word je als burger (en dorpsraden) actiever bij de politieke besluitvorming betrokken en kun je door participatie meesturen. Dit vraagt er dan wel om dat een te nemen besluit goed wordt toegelicht en uitgelegd, waarbij vakjargon vermeden moet worden. Te vaak worden termen gebruikt als ‘ voorbereidingsbesluit’ of ‘ zienswijzen ‘. Dit taalgebruik is niet door iedereen te volgen en uitleg is vereist. Dat kan bijvoorbeeld door op de gemeentelijke website deze begrippen uit te leggen. Verder zou de website verbeterd kunnen worden door handige informatie, of formats, hoe je een zienswijze, bezwaar, of anderszins je mening kenbaar kunt maken aan de gemeenteraad en het college. Er zijn goede voorbeelden elders in het land waar ook Brummen van kan profiteren.

De gesprekken zijn gaande. De Dorpsraad Brummen tracht ook zelf haar communicatie te verbeteren door een verbeterde website, goed gebruik maken van sociale media en veelvuldige persberichten. Dit allemaal omdat de Dorpsraad Brummen “ echt werk wil maken van burgerparticipatie “.

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: