Logo brummensnieuws.nl
<p>Bron: Google maps</p>

Bron: Google maps

Toch stukje Brummen naar Rheden

GEMEENTE BRUMMEN - Brummen gaat, als de raad er mee instemt, toch een stukje grond afstaan aan de gemeente Rheden. Het gaat om het terrein van het voormalige tuincentrum Laag-Soeren dat pal tegen het dorp Laag-Soeren aanligt, maar grotendeels behoort tot de gemeente Brummen. De bedoeling is er 24 woningen te bouwen.

Eerder stelde het college al voor het circa 1,5 hectare grote perceel over te dragen aan de gemeente Rheden. De voorgenomen bouwlocatie sluit namelijk aan op de bebouwde kom van het dorp Laag-Soeren. De dichtstbijzijnde Brummense bebouwing is het Eerbeekse Wilhelminapark, ruim 500 meter verderop. Het onderbrengen van alle woningen in één gemeente heeft daarbij een aantal praktische voordelen. De nieuwe woningen sluiten aan op de gemeentelijke infrastructuur (wegen, riolering) van de gemeente Rheden. Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid is het logischer dat dit gebied onder hetzelfde bestuur valt als de rest van het dorp. En dan nog is ook goed als de nieuwe wijk in zijn geheel te maken krijgt met dezelfde regels op het terrein van bijvoorbeeld ruimtelijk beleid, maatschappelijk beleid, APV en belastingen.

Het voorstel stuitte echter in de gemeenteraad van 24 juni op weerstand van de diverse partijen. Waarom gaat Brummen zelf niet daar een ontwikkeling faciliteren? Immers zoekt de gemeente nog bouwlocaties. En al hoort Laag-Soeren bij de gemeente Rheden; qua voorzieningen is het in belangrijke mate gericht op Eerbeek. De raad vroeg het college de kwestie opnieuw te bezien.

Onderzocht is wat de consequenties zijn van drie varianten. De eerste: een grenscorrectie naar Brummen. Daarbij blijft het gebied bij Brummen en de woningen die in Laag-Soeren liggen, maar ook een gedeelte van hun tuin in Brummen hebben liggen (5 percelen), gaan ook over naar Brummen. In het tweede geval is er geen grenscorrectie. Het gebied blijft bij Brummen, de grens van overige percelen wordt niet aangepast. In variant drie gaat het te ontwikkelen gebied en het tussengelegen gebied gaat naar gemeente Rheden. Het betreft 10 huidige percelen en 24 toekomstige percelen. Uit de vergelijking blijkt dat de laatste variant het beste scoort. De betrokken inwoners (5 adressen) zijn er voor en ook voor beide gemeenten geeft het de meeste voordelen wat betreft administratieve lasten en openbare orde. Ook qua stedenbouw is aansluiting bij de naastgelegen kern een logische ontwikkeling. Veluwonen, de ontwikkelaar van de nieuwe woningen, is ook voor variant 3: “Vooral voor de toekomstige bewoners is het praktisch en fijn om ‘volwaardig’ bij Laag-Soeren en de gemeente Rheden te horen”.
Brummen ontvangt voor de grond 122.000 euro van Rheden. Het bedrag betreft een afkoopsom voor gederfde inkomsten aan onroerende zaakbelasting, toeristenbelasting en uitkering uit het gemeentefonds over een periode van 8 jaar.

Meer berichten
 


Week 39

In week 39 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: