Logo brummensnieuws.nl

Concept-woonagenda 'Gewoon goed wonen' gepresenteerd

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Betaalbaarheid en beschikbaarheid, Wonen, zorg en welzijn, Duurzaamheid en Leefbaarheid. Dat zijn de vier pijlers die centraal staan in de geactualiseerde woonvisie van de gemeente Brummen. Dinsdag heeft het college deze visie vastgesteld. Dit overigens onder een andere titel, namelijk 'Woonagenda 2019-2023'. Deze wordt nu ter bespreking en behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. Die gaat er na het zomerreces een besluit over nemen.

De gemeenteraad heeft op 21 februari dit jaar ingestemd met een startnotitie met de titel 'Herijking Woonvisie'. In dit document is het proces en de inhoud opgenomen met als doel de bestaande woonvisie 2016-2025 te actualiseren. Bij deze actualisatieslag is gebruikgemaakt van de kennis en inbreng van inwoners en verschillende partijen zoals Woningstichting Veluwonen, de huurdersbelangenvereniging, makelaars, marktpartijen en zorginstellingen. De bestaande woonvisie 2016-2025 vormde een belangrijk uitgangspunt, maar waar nodig is het beleid aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Wensbeeld

De concept-woonagenda is te lezen op onze website. In het document is als doel aangegeven dat de gemeente Brummen voor iedereen een prettige plek moet zijn om te wonen. De gemeente wenst dat inwoners hun woonwensen en –behoeften zoveel mogelijk kunnen vervullen. Met een woningaanbod dat bijdraagt aan vitale kernen en vitale mensen. Waar iedere inwoner binnen een acceptabele tijd een passende en betaalbare woning kan vinden. Zodat je oud kunt worden binnen onze gemeente.

De Woonagenda bevat vooral doelstellingen op het gebied van het wonen voor de langere termijn. Nadat de raad hierover dit najaar heeft besloten, buigt het college zich over het zogenoemde 'afwegingskader woningbouw'. Dit zijn concrete richtlijnen die gebruik worden als toetsingskader voor nieuwe woningbouwplannen. De woonagenda-zelf gaat dus niet over individuele woningbouwplannen en woningbouwlocaties. Aan de hand van maatregelen op het gebied van de vier pijlers die zijn genoemd in de Woonagenda, gaat de gemeente invulling geven aan de opgeschreven ambities.

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: