Logo brummensnieuws.nl

Reuversweerd wil bouwrechten te gelde maken

LEUVENHEIM - Worden de bouwrechten die de eigenaar van Reuversweerd volgens een principebesluit van het Brummense college als compensatie zou krijgen straks in Leuvenheim te gelde gemaakt? Die vraag houdt inwoners van dorp bezig sinds kavels in Leuvenheim zijn gekocht door Reuversweerd BV. Een verzoek om in Leuvenheim te mogen bouwen heeft het college (nog) niet bereikt, maar in een gesprek tussen inwoners en Fred Janssen, de eigenaar van Reuversweerd heeft Janssen wel aangegeven dat hij de grond heeft gekocht “om de bouw van enkele villa’s te (laten) realiseren.”

Toen Fred Janssen in 2017 plannen maakte om de buitenplaats Reuversweerd te kopen, ging zijn adviseur in gesprek met het Brummense college. Reuversweerd wilde gebruik maken van de Rood-voor-Rood-regeling van de gemeente Brummen. Vrijwel alle agrarische stallen en schuren zouden worden gesloopt. Bij sloop van ten minste 3.000 m2 aan agrarische bebouwing mag volgens de beleidsregel op de locatie één landhuis met twee, of meer wooneenheden worden gerealiseerd. Het college vond destijds die bouw in het buitengebied ruimtelijk niet passend en oordeelde dat dan “moet worden beoordeeld of clustering van deze woningen elders mogelijk is in een zoekzone kleine kernen.”

Ook de vijf appartementsrechten van Reuversweerd en het bouwrecht van de door Rijkswaterstaat op het landgoed te slopen woning, Piepenbeltweg 6, wil de eigenaar van Reuversweerd graag verplaatsen. Ook dat vond het college het in 2017 in principe goed “wanneer de initiatiefnemer hiervoor een juridisch-planologisch geschikte locatie (bestemming ‘Wonen’) voordraagt.”

Restauratie Reuversweerd

Sinds 2017 wordt er volop eigenaar Fred Janssen met de restauratie van Reuversweerd gewerkt aan restauratie, verduurzaming en herbestemming. “Een belangrijke maatregel om die verbeteringen te bewerkstelligen is de sanering van een deel van de nog aanwezige omvangrijke vervallen agrarische bebouwing,” aldus Janssen. “De ‘Rood voor Rood’ regeling heeft als doel de landschappelijke inrichting te verbeteren.”

Om gebruik te maken van de regeling moet volgens Janssen dan gemotiveerd en geclusterd een plek gevonden worden binnen de zoekzones kleine kernen die voldoet aan de overige voorwaarden die van toepassing zijn op deze regeling.

Grond gekocht in Leuvenheim

Die plek meent hij nu te hebben gevonden In 2019 kocht Reuversweerd BV, het bedrijf van Janssen, een weiland van bijna 5000 m2 aan de Spankerenseweg (tussen nummer 37 en 41) en vorig jaar een kavel van circa 2500 m2 op de hoek van de Spankerenseweg en de Metelerkampweg. Op geen van de kavels rust de bestemming “wonen”.

Bij de gemeente Brummen is niets bekend over de verkoop van kavels aan Reuversweerd BV. Mark Donatz, voorzitter van Leuvenheims Belang, heeft de verhalen over woningbouw wel gehoord. “De gemeente heeft ons beloofd dat als er plannen worden ingediend, de Dorpsraad zeker geraadpleegd zal worden,” legt hij desgevraagd uit. “Wel is recent een onderzoek gedaan naar de woningbehoefte. Starterswoningen en huisvesting voor senioren met levensbestendige woningen zou een welkome aanvulling zijn. Villa’s staan er genoeg,” stelt Donatz. Fred Janssen verwacht dat de ontwikkeling in de kleine kern Leuvenheim te zijner tijd, in overleg met de gemeente Brummen in procedure worden gebracht.

Veel omwonenden herkennen de vraag naar betaalbare woningen, maar koesteren het landelijk karakter en vinden bebouwing op deze percelen onwenselijk. Men stelt ook vraagtekens bij het op Leuvenheim afwentelen van Rood-voor-Rood constructies door Reuversweerd BV. Buurtbewoners maken zich extra zorgen over de woningbouwplannen op het terrein op de hoek van de Metelerkampweg. Dit perceel behoorde toe aan de eigenaar van de woning De Kaap aan de Hoofdstraat. Dat pand is de voormalige tuinmanswoning van landgoed De Wildbaan en werd in 1910, net als De Wildbaan zelf, gebouwd in trapgevelstijl. “Door nu een deel van de kavel af te snijden wordt de cultuurhistorische en ecologische band met het landgoed De Wildbaan ruw doorsneden.”

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: