Logo brummensnieuws.nl

Zoneringsplan voor de Veluwe

REGIO - De Provincie Gelderland heeft een zoneringsplan opgesteld voor de Veluwe. Aanleiding is de toenemende toeristisch-recreatieve druk in het gebied, die naar verwachting nog fors zal toenemen. Het recreatiezoneringsplan moet zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie op de Veluwe. De kwetsbare natuur wordt hierdoor ontzien en tegelijkertijd wordt goede recreatie mogelijk gemaakt.

Gelderland is een immens populaire provincie voor binnenlandse vakanties. Bijna 3.000.000 vakanties hadden er in 2018 plaats. Daarnaast grofweg 500.000 vakanties van mensen uit het buitenland. Bij dat alles is de verwachting dat het aantal vakanties in Nederland nog zeer fors zal groeien. Voeg daarbij nog het dagrecreatieve verkeer en is duidelijk dat de druk groot is. Om die reden is de toeristische organisatie Visit Veluwe ook al begonnen met bestemmingsmanagement. Daarbij gaat het om de bezoeker te lokken naar daar waar ruimte is en weg van de drukte.

Want als er in de komende jaren geen actie ondernomen wordt verdwijnt er kwetsbare natuur in Veluwse Natura 2000-gebieden: diverse vogelsoorten, reptielen en enkele plantensoorten. Reden voor Gelderland om met terreinbeheerders, ‘groene’ experts en provincie Gelderland gezamenlijk in actie te komen.

De zoneringskaart schetst in grote lijnen waar nadruk ligt op recreatie en op welke plek het draait om de natuur. Naar rato daarvan worden zoneringsmaatregelen genomen. Zo kunnen paden worden verlegd of gesloten. Routes worden aangepast tijdens het broedseizoen, recreanten worden beter geïnformeerd over de toegangsregels in gebieden. En op die regels zal meer handhaving plaatshebben. Ook worden een aantal zaken aangepast die de recreatie ten goede komen. Het verbeteren of realiseren van voorzieningen, zoals een wildobservatiepunt of een nieuwe uitkijktoren.

Op grote delen van de Veluwe komen de plannen uit de zonering al overeen met de huidige leefregels in dit gebied. In de meeste gevallen zal men dus geen of weinig verandering gaan ervaren. Op een aantal plekken zijn de maatregelen wat ingrijpender, maar voorop staat dat de Veluwe toegankelijk en leefbaar blijft.

De komende weken kunnen alle betrokken gemeenten reageren op het zoneringsplan. In 2022 start de vaststellingsprocedure, door Gedeputeerde Staten van Gelderland. In februari of maart 2022 is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het volledige recreatiezoneringsplan, de zoneringskaart en een samenvatting zijn te vinden op de website van de provincie.

Meer berichten
 


Week 45

In week 45 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: