Logo brummensnieuws.nl

Mogelijke samenwerking Protestantse gemeenten Hall-Voorstonden en Brummen

REGIO - Als gevolg van een vergrijzende gemeente en een tekort aan bestuurlijke krachten heeft de PG van Hall en Voorstonden contact gezocht met 4 naburige gemeenten, bijgestaan door externe adviseurs. Daarmee zijn oriënterende gesprekken gevoerd met als doel om met één van hen te komen tot enige vorm van samenwerking. Naarmate deze gesprekken vorderden heeft dit geleid tot het volgende:

De kerkenraden van de protestantse gemeenten van Brummen en Hall-Voorstonden hebben zich uitgesproken om verkennende gesprekken aan te gaan die mogelijk kunnen leiden tot een fusie.
Er zullen nog de nodige overleggen plaats moeten vinden, ook met gemeenteleden en andere instanties, voordat daadwerkelijk tot een fusie kan worden overgegaan.

De keuze van Hall voor Brummen werd in belangrijke mate bepaald door twee belangrijke feiten.
Ten eerste de samenwerking uit het verleden, ruim 400 jaar geleden, toen beide gemeenten ook verbonden waren. En ten tweede de geografische aansluiting, met name ook door het gebied van Voorstonden.

Parallel aan dit traject loopt ook het plan om het eigendom van het kerkgebouw in Hall over te dragen aan een op te richten stichting met een Halls karakter waarvoor zich al meerdere kandidaat bestuursleden gemeld hebben.

Meer berichten
 


Week 39

In week 39 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: