Logo brummensnieuws.nl
<p>Foto: Edwin Witter (Econsultancy).</p>

Foto: Edwin Witter (Econsultancy).

Natuurlijke waarden Brummen worden in kaart gebracht

Brummen gaat de natuurlijke waarden in de gemeente beter in beeld brengen. Daarvoor wordt een zogeheten biomorfologische kaart ontwikkeld. De digitaal toegankelijke kaart moet voor iedereen -ambtenaren, burgers, bouwbedrijven bijvoorbeeld- de diversiteit van flora en fauna inzichtelijk te maken.

Brummen voert zelf allerlei werkzaamheden uit in de openbare ruimte: van wegonderhoud tot snoeiwerk en bomenkap. De gemeente werkt daarbij met een (verplichte) gedragscode, die bepaalde protocollen voorschrijft die moeten waarborgen dat aanwezige beschermende soorten dieren en planten zo min mogelijk te lijden hebben van de werkzaamheden. De medewerkers van de gemeente, die het werk uitvoeren moeten bovendien zijn geschoold om volgens die protocollen te kunnen werken.

De eisen die worden gesteld aan de bescherming van flora en fauna worden echter regelmatig verscherpt. Voor de gemeente betekent dit vooral het actualiseren van werkprotocollen en meer inventariseren en in beeld brengen van de vaste rust- en verblijfsplaatsen van planten en dieren. Daarbij komt dat veel gemeenten worstelen met de opgaaf de biodiversiteit te verbeteren.

De biomorfologische kaart moet hen daarbij helpen. Die kaart wordt gevoed door gegevens die nu al (verspreid) aanwezig zijn: bij de gemeente, maar ook bijvoorbeeld Nationale databank Flora en Fauna, natuurbeheerders, ontwikkelaars en bouwbedrijven. De laatsten moeten bij projecten immers ook ecologische onderzoeken uitvoeren. Ook worden vrijwilligers ingeschakeld om data te verzamelen. De kaart wordt vervolgens regelmatig geactualiseerd.

De meerwaarde van de biomorfolgische kaart is vooral te vinden in het inzichtelijk maken van de totale leefgebieden voor belangrijke soorten. Door de analyse komen ook zwakke schakels in beeld en kan gericht aan verbetering van een biotoop gewerkt worden. De kaart biedt niet alleen de gemeente betere handvaten. Op basis van beschikbare gegevens kunnen ruimtelijke ingrepen (in- en uitbreidingslocaties) vooraf beter gewogen worden op hun impact op aanwezige natuurwaarden. Natuurontwikkeling- en erfbeplantingsprojecten kunnen gerichter inspelen op te versterken biotopen. Particulieren kunnen op basis van de kaart zien welke bijdrage zij aan de natuurwaarden in hun woonomgeving kunnen leveren.

Met het opstellen van de biomorfologische kaart is een bedrag van 27.480 euro (excl. BTW) gemoeid. De gemeente hoopt dat de provincie de helft daarvan bijdraagt. De biomorfologische kaart wordt na gereed komen ontsloten via de gemeentesite.

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: