Logo brummensnieuws.nl

Windmolens bij rotonde N348

GEMEENTE BRUMMEN - In de gemeente Brummen is één kansrijk gebied voor het plaatsen van windmolens. De gemeente heeft daarvoor een groot, ellipsvormig gebied aangewezen ten noorden en noordwesten van de grote rotonde die de N345 (naar de nieuwe brug naar Zutphen) en de N348 (de weg tussen Dieren en Zutphen) verbindt. Dat blijkt uit het ‘Uitnodigingskader windmolens en zonnevelden’ van de gemeente Brummen dat deze week ter inzage is gelegd.

Adviesbureau Pondera deed eerder voor gemeente Brummen een onderzoek naar waar in de gemeente windmolens technisch haalbaar zijn. Toen waren nog 11 grotere en kleinere zoekgebieden in beeld. Nadat die echter langs de maatlat van uitgangspunten zijn gelegd als afstand tot woningen, gevoelige natuur of landgoederen, mogelijkheid tot het clusteren van meerdere molens op één locatie, bleef alleen de plek bij de rotonde over. Windmolens hebben een dusdanige schaalgrootte dat zij geen relatie hebben met de landschappelijke ondergrond constateert de gemeente. Als er molens in het gebied komen, moet daarom wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo moet er passende natuur- en landschapscompensatie plaatshebben. Er moet rekening worden gehouden met bijzondere zichtlijnen in het landschap en de effecten van geluidsbelasting en slagschaduw op diverse afstanden van woningen bij verschillende windrichtingen. De initiatiefnemer moet kiezen voor de meest geluidsarme molen, die na 30 jaar op verantwoorde manier afgevoerd kan worden.

Naast het kansrijke gebied bij de rotonde is er binnen gemeente Brummen nog een gebied waar uitgaande van alle uitgangspunten een windmolen geplaatst zou kunnen worden. Dat is dezelfde locatie aan de Oude Zutphenseweg waar een 36 hectare groot zonnepark wordt ontwikkeld. De gemeente stelt echter dat daar onvoldoende ruimte is voor een cluster van meerdere windmolens, wat een sterke voorkeur heeft. Daarom benoemt de gemeente dit gebied niet als kansrijk, maar als de omgeving hier zelf een windmolen wil ontwikkelen dan wordt daar ruimte voor geboden. 

In de hele gemeente Brummen is het verder onder voorwaarden mogelijk erfmolens met een tiphoogte van 30 meter te plaatsen. Die kunnen namelijk door bomen aan het zicht worden onttrokken.

Ook geeft Brummen in het uitnodigingskader aan waar zonnevelden zouden kunnen komen. Op de Veluweflank is 30 hectare mogelijk, op de Ontginningen 40 hectare, bij de Landgoederen 20 hectare, de Oeverwal 30 hectare en in de Uiterwaarden 15 hectare.

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: