Logo brummensnieuws.nl
<p>Begrenzing plangebied. Bron: Google earth</p>

Begrenzing plangebied. Bron: Google earth

Brummen moet vier ton planschade betalen

BRUMMEN/ EEERBEEK – De gemeente Brummen moet een inwoner van Eerbeek bijna vier ton als vergoeding voor planschade betalen. Dat volgt uit een uitspraak op 2 juni van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze uitspraak, waarbij het volgens wethouder Pouwel Inberg gaat om een ‘bovengemiddeld bedrag’, is het sluitstuk van diverse procedures die begonnen toen de gemeente in 2012 het bestemmingsplan Wilhelminapark-Palisiumpark in Eerbeek wijzigde.

In een korte mededeling maakte de wethouder vorige week in de Forumvergadering van de gemeenteraad melding van deze voor de gemeente totaal onverwacht hoge toewijzing van de schadevergoeding. De Raad van State bepaalde de vergoeding van de schade op 365.500 euro en omdat van moment van aanvraag (augustus 2017) tot moment van uitbetalen ook de wettelijke rente moet worden betaald, komt het totale bedrag op bijna vier ton.

Moeizaam

In 2012 besloot de gemeenteraad in een zeer moeizaam verlopen reeks vergaderingen om het bestemmingsplan te wijzigen. In het kort betekende de wijziging dat de mogelijkheid tot bouwen van een woning op vrije kavels werd beperkt. Degene die nu bij de Raad van State zijn gelijk haalde, stelde dat “onder het nieuwe planologische regime niet langer nog twee woningen kunnen worden gebouwd op zijn perceel”. De gemeente bestreed deze zienswijze. Zij meende dat op termijn en onder bepaalde voorwaarden bouw wel mogelijk was. In een besluit werd dat in maart 2020 opnieuw door het college gesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak was daar kort over: “Omdat het college met het nieuwe besluit

onvoldoende zekerheid en duidelijkheid heeft gegeven over de tegemoetkoming in planschade dient ook dit besluit vernietigd te worden wegens strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.”.

Gemeenteraad verdeeld

In 2012 was de gemeenteraad al sterk verdeeld over het collegevoorstel. Een deel van de raad wilde met een amendement de planwijziging aanpassen. In de eerste vergadering, in juni 2012, staakten de stemmen. Een maand later staakten de stemmen opnieuw en dat betekende dat volgens de regels het amendement was verworpen. Bij de stemming over de planwijziging staakten de stemmen opnieuw en dus kwam het in september 2012 opnieuw op de agenda van de raad. In die vergadering probeerde het CDA opnieuw met een amendement het bestemmingsplan aangepast te krijgen. Raadslid Paauw sprak toen de naar nu blijkt profetische woorden: “Als ik alles overzie

….

dan krijg ik het gevoel dat we aansturen op een kwestie die in beroep en bezwaar voor de gemeente weleens niet goed zou kunnen uitpakken. We moeten als raad zo goed mogelijk proberen om dat te voorkomen.” De raad steunde in meerderheid het voorstel dat werd verdedigd door toenmalig wethouder Hennie Beelen. Het amendement werd verworpen, de wijziging van het bestemmingsplan (met stemmen van IPV en VVD voor en CDA en PvdA tegen) aangenomen. Daarmee begon de door raadslid Paauw voorspelde “kwestie met voor de gemeente slechte afloop”.

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: