Logo brummensnieuws.nl

Lente, zaaien en patrijzen tellen

BRUMMEN - De lente is in volle gang en in het buitengebied van Brummen is dat goed te merken. Overal zijn boeren druk doende de percelen klaar te maken voor het nieuwe groeiseizoen. Tegenwoordig gaat het bij het zaaien niet meer alleen om productiegewassen. Het aanbod van beheercontracten door de agrarische natuurvereniging Collectief Veluwe heeft steeds meer boeren verleid om delen van hun percelen in te richten als bloemrijke akkerranden of voedselakker voor de natuur. Dat helpt de insecten- en vogelstand verbeteren en is daarmee een eerste stap richting natuurinclusieve landbouw. Tegenwoordig worden ook beheercontracten aangeboden ter bevordering van de patrijs: akker- en weide randen, hagen en zgn. keverbanken (opgeploegde ruggen waarop speciaal zaaigoed wordt ingezaaid). Op de foto zaait dagloonbedrijf Hofmeijer patrijsstroken in op het perceel van agrariër Uiterweerd in Cortenoever.

Tegelijkertijd zijn de deelnemers aan de LNB-werkgroep ‘Patrijs terug in Brummen’ hetzelfde aan het doen. Het gaat dan vooral om particuliere grondeigenaren, maar ook om boeren met een stuk grond waarvoor een beheercontract niet direct past maar die wel iets voor de patrijs willen doen. Dankzij de subsidie van de Provincie/Gemeente wordt het zaaigoed vergoed. Op de foto zie je links het resultaat na 1 jaar en wordt daarnaast een nieuwe strook klaargemaakt. Hopelijk valt er dit jaar na het zaaien wat meer regen. Dat komt de kieming van de zaden ten goede.


Tenslotte. Dit voorjaar hebben 9 deelnemers van de werkgroep een ‘telgroep’ georganiseerd. Opgeleid door SOVON zijn ze rond de pasen voor het eerst het veld in gegaan. Ze herhalen dat nog een keer in mei en september. Door structureel te monitoren ontstaat een beter beeld van de toe- en afname, en de broedlocaties van de patrijs. De waarnemingen worden toegevoegd aan het landelijke waarnemingennet van SOVON. Op die manier kan de werkgroep beter beoordelen waar in het landschap iets kan worden verbeterd voor de patrijs en aan de biodiversiteit in het algemeen. De telgroep kan nog extra tellers gebruiken; belangstellenden kunnen contact opnemen via patrijstelgroepbrummen@gmail.com. Doe je zelf een waarneming van de patrijs in Brummen meld die dan, met plaats en tijdstip, op hetzelfde mailadres.

Meer berichten
 


Week 18

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: