Logo brummensnieuws.nl

Vrees voor en kans op muggen

BRUMMEN - Bewoners van en rondom het gebied van de Brummense Landgoederen vrezen voor een toename van het aantal muggen en de overlast daarvan als hun woonomgeving wordt vernat. De vrees is niet ongegrond, zo blijkt uit een onderzoek dat door Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek is gedaan in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe.

Ook de Brummense Landgoederen, grofweg het gebied tussen het Apeldoorns Kanaal en de provinciale weg Brummen-Zutphen, kampen met de gevolgen van klimaatverandering. Natte winters en droge zomers zorgen voor ongunstige omstandigheden voor het behalen van de Natura2000 doeleinden. Een groot deel van het gebied behoort tot dit beschermde netwerk. Voor wonen en landbouw zijn die ontwikkelingen evenmin gunstig. Om het gehele gebied klimaatbestendig te maken, is Waterschap Vallei en Veluwe daarom een project gestart om de waterhuishouding aan te passen. Het vasthouden van winterse wateroverschotten moet voorkomen dat het gebied in de zomer uitdroogt.
Daartoe wordt de Oekense Beek deels gedempt, zodat het water langer in het natuurgebied blijft. Andere delen krijgen een accoladeprofiel (beek met mini-uiterwaarden aan weerszijden) en een natuurlijkere meanderende loop. Het water vanuit de beek zal zich op momenten met veel wateraanvoer verspreiden over de naastgelegen vochtige bossen. Ook de Haarsloot zal deels worden gedempt en deels ondieper worden gemaakt. In de omgeving ervan zullen ook nieuwe poelen worden gegraven ten behoeve van de kamsalamander. De Voorstondense beek blijft vanwege haar cultuurhistorische waarde in de huidige staat behouden. De Rhienderense Beek krijgt op een deel een accoladeprofiel, en wordt ook deels gedempt. In de landbouwgebieden bij het Leusveld zullen kavelsloten worden gedempt. Als gevolg van de maatregelen zullen in de grootste delen van het natuurgebied de grondwaterstanden 10-20 centimeter stijgen in het voorjaar, en 5-10 centimeter in het najaar. Rondom bewoning zal een grondwaterstand van 70 centimeter onder het vloeroppervlak gehandhaafd worden. Bewoners vrezen dat meer oppervlaktewater leidt tot de toename van muggen en knutten.

De onderzoekers constateren dat een toename van muggen te voorkomen is als bewoning en natte natuur zoveel mogelijk gescheiden blijven. Maar het verhogen van de grondwaterstand is anderzijds essentieel voor het behalen van de natuurdoelen. De onderzoekers stellen dat de huidige risico’s wat betreft muggen zich voordoen in de aanwezige vochtige bossen: “In de toekomst kunnen hier risico’s bijkomen in de nieuwe vochtige graslanden, wanneer hier een langere tijd in het voorjaar stagnerend water voorkomt. In het gunstigste geval voor de steekmuggen, ongunstig voor omwonenden, kan dit risico oplopen tot jaarlijks meerdere maanden lek gestoken te worden. Dit komt voor in het scenario waar jaarlijks in mei voor twee aaneengesloten weken stagnerend water voorkomt op de graslanden nabij bewoning. Door een hogere grondwaterstand kunnen er ook meer mogelijkheden worden gecreëerd voor steekmuggen in de vochtige bossen, waardoor hier het risico op incidentele plaagvorming optreedt.”

Meer berichten
 


Week 15

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: