Logo brummensnieuws.nl

Regionaal Programma Werklocaties in de Cleantech Regio is een feit

REGIO - Op 9 februari 2021 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de actualisatie van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) van de Cleantech Regio vastgesteld. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen gaan binnen de Cleantech Regio werken met deze nieuwe afsprakenset die als beoordelingskader geldt voor de uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkeling van nieuwe terreinen.

Samenwerking en resultaat

De Actualisatie van het RPW bouwt voort op het RPW van de Cleantech Regio die door Gedeputeerde Staten op 12 november 2019 is vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben destijds kenbaar gemaakt dat er aanvullende afspraken nodig waren over:
1. Het verwerken van de duurzaamheidsdoelstellingen uit de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland;
2. Het borgen van een integrale ruimtelijke afweging bij de locatiekeuze van een nieuw bedrijventerrein of uitbreiding daarvan.
Daarnaast is overeengekomen dat er afspraken gemaakt moesten worden over XXL Logistiek. De Regio is gevraagd om het RPW op deze punten aan te vullen en te actualiseren.

Bestaande terreinen toekomstbestendig

In 2020 is de regio samen met de provincie aan de slag gegaan met de actualisatie van het RPW en ze heeft deze eind 2020 aangeboden aan Gedeputeerden Staten. In de actualisatie van het RPW laat de regio zien dat ze belang hecht aan de bestaande bedrijventerreinen. Deze locaties worden toekomstbestendig en duurzaam gemaakt. Deze inzet op de bestaande bedrijventerreinen is gekoppeld aan de RegioDeal.

Clustering XXL

Daarnaast stelt de regio voorwaarden waaronder nieuwe bedrijventerreinen kunnen worden ontwikkeld en zijn er afspraken gemaakt over de clustering van XXL logistiek. Met de vaststelling van de Actualisatie RPW heeft de regio een nieuw beoordelingskader waaraan uitbreiding van bestaande of aanleg van nieuwe bedrijventerreinen getoetst wordt.

Proces samen afgerond

Het Dagelijks Bestuur van de Cleantech Regio heeft in november 2020 ingestemd met de actualisatie van het RPW en heeft die ter besluitvorming aangeboden aan de individuele colleges. Erik Visser, portefeuillehouder Economie Cleantech Regio en wethouder van de gemeente Epe: “Wij zijn zeer tevreden over het proces dat we samen met de provincie hebben doorlopen. We hebben elkaar immers keihard nodig om onze provinciale, regionale en lokale ambities te realiseren. Nieuwe afspraken zijn gemaakt over onder andere het verduurzamen van onze bestaande bedrijventerreinen. We willen namelijk dat onze bestaande en nieuwe terreinen optimaal functioneren. Ze zijn van groot belang voor de regionale werkgelegenheid”.

Vaststelling door Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland was de laatste stap in het proces. Peter Kerris, gedeputeerde Werklocaties: “Goede, toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn van enorm belang voor de Gelderse economie. Op het gebied van duurzaamheid en toekomst bestendigheid valt er echt nog een wereld te winnen. Daar wordt nu handen en voeten aan gegeven. Deze aanvullingen vanuit de Cleantech Regio sluiten goed aan op onze aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen. Samen met de regio zetten we nu een mooie stap in de goede richting”.

Meer berichten
 


Week 15

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: