Logo brummensnieuws.nl

Tien alternatieven voor ontsluiting Mayr-Melnhof onderzocht

EERBEEK - Ruim twintig ideeën voor een betere ontsluiting van de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof zijn door allerlei partijen ingediend bij de Provincie Gelderland. Deze zienswijzen konden worden ingediend als reactie op zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor deze locatie.

In de gesprekken tijdens informatiebijeenkomsten over het bestemmingsplan Eerbeek, net als in veel zienswijzen op dat plan bleek dat velen vonden dat het thema verkeer/verkeersveiligheid wat betreft de ontsluiting van Mayr-Melnhof te beperkt was ingestoken. Daarom werd besloten te kijken naar nieuwe, alternatieve aan- en afrijdroutes van vrachtverkeer van en naar het bedrijf. De vele vrachtwagens op de Volmolenweg en Coldenhovenseweg veroorzaken namelijk veel overlast voor omwonenden.

De ingebrachte ideeën over alternatieven voor de verkeersafwikkeling zijn inmiddels tegen het licht gehouden. Daarbij is gekeken naar de technische uitvoerbaarheid, de financiële haalbaarheid en of de plannen verenigbaar zijn met de overige plannen binnen Eerbeek-Loenen 2030 en gemeentelijke plannen als Masterplan Centrum en de opwaardering van de Eerbeeksebeek.

De helft van de plannen bleek op grond van één of meer van de criteria niet realiseerbaar. De overige voorzien in routes die gebruik maken van het VSM-spoor of daar direct langs lopen of gebruik maken van ‘t Haagje naar de Wethouder Sandersstraat. Ook zijn ideeën ingebracht om een nieuwe doorsteek te maken naar de Coldenhovenseweg. Optimalisatie van de bestaande ontsluiting is een vierde variant.

De impact van de alternatieven is overigens vrij groot. Zo zal de Machinefabriek Eerbeek een deel van haar grond kwijtraken als er een nieuwe doorsteek wordt aangelegd naar de Coldenhovenseweg en is sloop van bedrijfsgebouwen noodzakelijk. Ook sloop van woningen is bij diverse varianten aan de orde. Gevreesd wordt bij de varianten waarbij het verkeer langs het spoor wordt afgewikkelde dat de cultuurhistorische waarde van de VSM-lijn wordt aangetast. De kosten van de diverse alternatieven lopen uiteen van 2 tot 9 miljoen euro.
In het onderzoek naar de varianten wordt gesteld dat het vooralsnog gaat om een grove toets op haalbaarheid van aangedragen alternatieve ontsluitingsroutes. De ingebrachte ideeën die de toets hebben doorstaan worden meegenomen in de milieueffectrapportage (MER). Daarin worden de milieueffecten in beeld gebracht, zoals de effecten op het gebied van geluid, lucht, natuur, landschap en externe veiligheid. De uitkomsten van de rapportage zijn een belangrijk onderdeel bij de keuze van een voorkeursalternatief. Dat uiteindelijke alternatief zal in zijn geheel nog worden getoetst op milieu- en omgevingseffecten.

Meer berichten
 


Week 24

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: