Logo brummensnieuws.nl
Plankaart Cortenoever. Foto Provincie Gelderland
Plankaart Cortenoever. Foto Provincie Gelderland

Fikse impuls voor natuurontwikkeling in Cortenoever

REGIO - De provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Brummen gaan een fikse impuls geven aan de natuurontwikkeling in Cortenoever. Het doel dat een nog waardevoller natuurgebied ontstaat met schoon en gezond water. Het gebied heeft al een grote soortenrijkdom en kent zeldzame leefgebieden als hardhoutooibos, stroomdalgrasland, glanshaverhooiland en wateren met Krabbenscheer en glanzend fonteinkruid. Daarnaast heeft Cortenoever nog kronkelwaardgeulen. Dat zijn sikkelvormige laagten in een uiterwaard in de binnenbocht van een sterk gekromde rivier. De IJssel maakt hier een dergelijke kromming.

De maatregelen die genomen worden om het gebied verder te verrijken (zie illustratie)


Locatie 1: De lage delen die hier liggen, worden verder verlaagd, zodat het water er na hoogwater langer in blijft staan. Daardoor ontstaat een gebied waar vissen kunnen paaien. In het rivierengebied komen vrijwel geen situaties meer voor waar graslanden tot laat in het voorjaar onder water staan. Vogels zoals watersnip en porseleinhoen profiteren van de natte omstandigheden in het broedseizoen.


Locatie 2: Hier ligt een smalle bosstrook. Die wordt aan de westkant uitgebreid, met afwisselend hardhoutooibos met eiken, een essen-iepenbos en in de lagere delen een zachthoutooibos (wilgenbos). Het doel is om een grotere boskern te ontwikkelen, een zeldzaamheid in de uiterwaarden. De verwachting is dat plantensoorten uit het bosje Heyendal uitbreiden naar het nieuwe bosperceel. Dit zijn soorten als Bosereprijs en Slanke sleutelbloem. Het bos en zijn omgeving wordt interessant voor de zeearend en de specht.


Locatie 3: De oude stroomgeulen zijn langzaam dichtgeslibd. De kronkelwaardgeulen staan hierdoor grotendeels droog. In een deel van de geulen komt weer water te staan. Bij het graven wordt het reliëf van de oude stroomgeul van de IJssel in de ondergrond gevolgd. Vissoorten die houden van begroeide wateren, zoals de bittervoorn en de grote modderkruiper, zullen hiervan profiteren. Ook libellen en amfibieën vinden een geschikt leefgebied bij de opnieuw verdiepte geulen.

Bekijk de filmfragmenten www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/cortenoever

Meer berichten
 


Week 43

STAATSBESTELDe oplossing voor week 43: