Logo brummensnieuws.nl

Onverwachte tegenvaller sociaal domein van ruim één miljoen

Door gebrekkige administratie 'Team voor elkaar'

GEMEENTE BRUMMEN - Brummen wordt geconfronteerd met een onverwachte tegenvaller van 1.029.000 euro bij de kosten voor het sociaal domein. Waar ongeveer vier miljoen euro in de begroting 2019 stond voor de uitvoering van taken als huishoudelijke hulp, voorzieningen (rolstoelen, traplift) dagbesteding en individuele en groepsbegeleiding, is ruim vijf miljoen uitgegeven. Gebrekkige administratie bij het Team voor elkaar is er oorzaak van dat de tekorten niet werden voorzien. Dat team organiseert de toegang tot de zorg en ondersteuning in Brummen en voert die uit.

Voor het armlastige Brummen is het tekort niet minder dan een ramp. In een memo aan de raad schrijft het college: “Dit negatief resultaat heeft ons als College onaangenaam verrast omdat er geen eerdere signalen waren dat er forse overschrijdingen aan de orde waren”……..”De belangrijkste reden is dat er binnen de financiële administratie binnen het Team Voor Elkaar onvoldoende capaciteit en specialistische kennis aanwezig is. Hierdoor zijn er achterstanden ontstaan waardoor het financiële inzicht en overzicht ontbrak.” Het college neemt als vast een voorschot op de reactie van de raad: “We hebben u als Raad daardoor ook niet eerder kunnen informeren.”

Bij de huishoudelijke hulp is sprake van een aanzienlijke kostenstijging ten opzichte van een jaar eerder. Dat heeft volgens het college te maken met de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. Dat houdt in dat zorggebruikers sinds vorig jaar maar een beperkte maximale eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo hoeven te betalen. Daardoor hebben er meer inwoners een beroep gedaan op huishoudelijke hulp. Ook zijn de inkomsten uit eigen bijdragen gedaald. In 2018 waren er 553 inwoners die een huishoudelijke hulp voorziening ontvingen, in 2019 is dit aantal gestegen naar 683. Een stijging van ruim 23 procent.

Bij de voorziening begeleiding (dagbesteding en individuele en groepsbegeleiding is in 2019 ruim 427.000 euro meer uitgegeven dan begroot. Dat is vrijwel geheel te verklaren door een toename van het aantal uren wat in 2019 aan zorg toegekend is. Daarbij komt dat er vanuit het Wmo budget vorig jaar ruim één ton is overgeheveld naar de uitvoering WerkFit Brummen. Verwacht werd dat dit geld terugverdiend zou worden door vijftien inwoners toe te leiden naar een traject arbeidsmatige dagbesteding. Dat is niet gebeurd.

Het college ziet weinig mogelijkheden om de forse uitgaven om te buigen. Binnen de Wmo zijn de mogelijkheden tot kostenbesparing zeer beperkt vanwege het Rijksbeleid. Wel is het mogelijk meer te gaan vragen van mantelzorgers en het netwerk van inwoners. Maar dat is in de huidige Coronacrisis niet mogelijk. Brummen gaat ook bezien of meer algemene voorzieningen kunnen worden ingericht en meer ingezet kan worden op preventie om dure zorg te beperken.

Meer berichten
 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: