Logo brummensnieuws.nl

Zijn voorstellen aan de gemeenteraad betrouwbaar?

GEMEENTE BRUMMEN - Mag de gemeenteraad erop vertrouwen dat wat in een raadsvoorstel staat juist is? Over die vraag zullen de raad en het college binnenkort op verzoek van raadslid Rolf Schinkel (D66) met elkaar spreken.

Aanleiding voor dit gesprek is het raadsvoorstel over het voornemen van de gemeente om een de gemeentelijke panden voor verduurzaming onder te brengen in een ESCo. Voor de Europese aanbesteding die nodig was, werd de raad gevraagd een krediet te verlenen van ruim 63.450 euro. "De kans op mislukken van de aanbesteding wordt verkleind door de marktverkenning die is uitgevoerd en door de samenwerking met de gemeente Gooise Meren, Purmerend en Hollands Kroon en met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting," stond in het voorstel aan de raad. En ook: "Bij de voorbereiding en uitvoering van de aanbesteding wordt samengewerkt met de gemeente Gooise Meren."

Uit onderzoek van deze krant bleek dat de genoemde gemeenten niets wisten van een samenwerking. Die publicatie was voor D66 aanleiding om het Brummense College schriftelijk vragen te stellen. Uit de beantwoording blijkt niet dat er sprake was van samenwerking of een gezamenlijke Europese aanbesteding. Hooguit kan worden vastgesteld dat er enige kennis is uitgewisseld.

Vorige week stelde D66-raadslid Rolf Schinkel in de forumvergadering vast dat "met grote belangstelling kennis is genomen van de antwoorden over de aard en omvang van de samenwerkingsverbanden tussen de gemeente Brummen enerzijds en de gemeenten Gooise Meren, Purmerend en Hollandse Kroon anderzijds."

Omdat in het Forum slechts technische vragen gesteld kunnen worden, wilde hij nu niet ingaan op de mate van verbazing waarin de D66 fractie verkeert na kennisneming van de verstrekte antwoorden. Wel vroeg hij "of het college van mening is, dat het zin heeft om, op enig toepasselijk moment, met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag of en in welke mate de raad moet kunnen aannemen dat feiten, beelden en andere informatie die in raadsvoorstellen worden verstrekt aan de raad ter onderbouwing van overwegingen, beweegredenen, standpunten en voorstellen, met de werkelijkheid overeen dienen te komen en over wat de consequenties zouden moeten zijn van de uitkomst van die gedachtewisseling?"

Met een eenvoudig "Ja" gaf de burgemeester aan dat het college open staat voor een dergelijke gedachtewisseling. De brief van het college met de schriftelijke antwoorden staat donderdag op de agenda. Wellicht dat dan duidelijk wordt in welke mate van verbazing de fractie van D66 verkeert.

Meer berichten
 


De oplossing voor week 41:

ZELDZAAMHEIDDe oplossing voor week 36: