Logo brummensnieuws.nl

Geen extra ruimte voor papierindustrie

Extra watergebruik papierindustrie Eerbeek van de baan

EERBEEK - Er komt in Eerbeek geen extra ruimte voor bedrijven om grondwater te onttrekken. Het nieuwe bestemmingsplan Eerbeek moest dit juist mogelijk maken. Maar vandaag heeft de Raad van State bezwaren van de Gelderse Natuur en Milieufederatie grotendeels gehonoreerd.

Petra Souwerbren (GNMF): "Dit is een heel belangrijk signaal. Hier in Gelderland zien we dagelijks de gevolgen van de droogte voor natuur en landbouw. Ook drinkwaterbedrijven zijn kritisch. Zou het bestemmingsplan doorgaan, dan zou de papierindustrie jaarlijks 1 miljoen kubieke meter grondwater extra mogen onttrekken. Wij pleiten voor een integrale aanpak van het watergebruik, waarbij we meer rekening gaan houden met de verdroging".

Het bestemmingsplan voorziet onder meer in uitbreiding en intensivering van de industriële bedrijvigheid in Eerbeek. De extra 1 miljoen kuub komt van de Veluwe. De onttrekking heeft gevolgen voor de Veluwe zelf. Maar ook het natuurgebied Landgoederen Brummen is afhankelijk van het Veluwse grond- en kwelwater. De gemeente Brummen noemde wel mogelijkheden om negatieve effecten te voorkomen, maar de Raad van State vond dit niet concreet genoeg. Daarom stelde ze de GNMF in het gelijk wat betreft het bezwaar tegen het geven van te veel ontwikkelruimte aan de papierindustrie.

Verdroging van de natuur is een urgent probleem voor de Veluwe en andere natuurgebieden. Door het tekort aan neerslag van de afgelopen zomers is de situatie nog verder verslechterd. Bomen gingen dood, beken vielen droog en vissen stierven uit. De GNMF maakt zich ernstig zorgen over de toenemende vraag naar en claims op schoon grondwater.

Petra Souwerbren: "Het is daarom belangrijk dat er een provinciaal plan komt voor ons waterbeheer en omgang met watervoorraden. Denk aan maatregelen als waterbesparing, meer inzet van oppervlaktewater en actief herstel van de grondwaterhuishouding in natuur- en landbouwgebieden. Ook moeten we gezien de waterschaarste kritisch zijn op drainage en beregening".

Het uiteindelijke doel van de GNMF is dat de grondwaterhuishouding zich kan herstellen. En dat de provincie Gelderland kritischer kijkt naar de afstemming tussen vraag naar en aanbod van schoon drinkwater. 

Meer berichten
 


De oplossing voor week 37:

DOOPREGISTERDe oplossing voor week 36: