Logo brummensnieuws.nl
  • Alles

Speciaal raadsforum op 4 juni over Perspectiefnota 2021-2024

donderdag 4 juni 20:00 uur

BRUMMEN/ EERBEEK – De gemeenteraad buigt zich op donderdagavond 4 juni tijdens een speciaal raadsforum over enkele kortgeleden door het college gepresenteerde financiële documenten. Eén van de documenten is de perspectiefnota. Dit document is een belangrijke doorkijk naar de komende vier jaren (2021 tot en met 2024), waarbij vooral het accent ligt op welke rol de gemeente in de samenleving heeft en tot welke belangrijke keuzes dit leidt om te komen tot een toekomstbestendige en financieel gezonde gemeente. Voordat de gemeenteraad op donderdag 18 juni 2020 zich hierover uitspreekt, is er op 4 juni een speciaal forum waarbij iedereen die dat wil zijn of haar mening hierover kan geven. De uitkomsten van dit (raads)debat over de perspectiefnota is voor het college uitgangspunt om dit najaar een sluitende gemeentebegroting te presenteren. 

Naast de perspectiefnota staan ook vier andere (financiële) voorstellen op de agenda van het raadsforum. Zo bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening over 2019: heeft de gemeente de vooraf afgesproken doelen behaald en wat zijn de financiële effecten daarvan? Een andere inhoudelijke voorstel is de eerste bestuursrapportage over het huidige jaar 2020. En naast de bespreking van de concept-Perspectiefnota 2021-2024 bespreekt de gemeenteraad ook de risico-inventarisatie 2020 voor het bepalen van de weerstandsreserve en de meerjaren prognose voor de gemeentelijke grondexploitaties. 

Inhoudelijk debat over de perspectiefnota

De perspectiefnota is dus een zeer belangrijk document waarmee de gemeente richting geeft aan de later dit jaar op te stellen programmabegroting. Aan de hand van de perspectiefnota die het college nu heeft gepresenteerd, kan de gemeenteraad een inhoudelijke discussie voeren over de gewenste inhoudelijke koers. Het is immers een taak voor de gemeenteraad om de kaders vast te stellen. Inhoudelijk en ook financieel. De concept-perspectiefnota is te lezen op de speciale pagina www.brummen.nl/perspectiefnota. Daar vind u ook de eerste bestuursrapportage 2020 en de jaarstukken over 2019.

inspreken? 

Het forum is bij uitstek een kans voor inwoners en vertegenwoordigers van organisaties om in te spreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Ook als het gaat om een belangrijk koersdocument zoals de perspectiefnota. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u zich vooraf melden bij de griffie van de raad. Dit kan via een mailtje naar griffie@brummen.nl of via het telefoonnummer (0575) 56 82 33. De griffie bespreekt dan met u hoe u uw mening kenbaar kunt maken. Want vanwege het coronavirus vergadert de gemeenteraad digitaal. Om deze gewijzigde inspraakmogelijkheid goed vorm te geven, vragen we insprekers zich uiterlijk 2 juni bij de griffie te melden.


De agenda met alle bijhorende stukken vindt u op www.brummen.nl/gemeenteraad.


deel deze activiteitWeek 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: